Οι παραγωγές

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Οι μετανάστριες που εργάζονται σε τομείς παροχής φροντίδας αντιμετωπίζουν ιδιάζουσες προκλήσεις λόγω των δεσπόζουσων ιδιότροπων νομοθεσιών που παρατηρούνται στις χώρες προορισμού, οι οποίες συχνά τους εμποδίζουν να εισέλθουν στη χώρα ή να εργαστούν νόμιμα.

Αυτή η έλλειψη νομικού καθεστώτος θέτει τις μετανάστριες, οι οποίες εργάζονται αδήλωτα και παράτυπα, σε κίνδυνο κακομεταχείρησης από τους εργοδότες τους.

Όσοι εργάζονται άτυπα στερούνται τα νόμιμα εργασιακά δικαιώματα, στερούνται τα νόμιμα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία παρέχονται μέσω της σύμβασης πρόσληψης, όπως είναι οι κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, ενώ οι απολαβές τους είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με υπαλλήλους υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι εργάζονται επίσημα και βάσει της νομοθεσίας (The role of migrant care workers in aging societies. IOM;2010).